All Posts in Category

Market Updates

RP Solar Roof Cost Idea

  • SOLAR

ตารางแสดงความคุ้มค่าในการลงทุนเปรียบเทียบ กำลังผลิต (KW) 20 KW 100 KW 300 KW 1 MW ขนาดพื้นที่ในการติดตั้ง (ตารางเมตร)   146.67   733.33   22,000.00   7,333.33 ขนาดพื้นที่ในการติดตั้ง (ตารางวา)   36.67   183.33   550.00   1,833.33 จำนวนแผงโซล่าเซลล์ 300w ที่ต้องใช้ (แผ่น)   66.67   333.33  …

Read more